VTVcab tại Chợ Mới

Truyền hình cáp Việt Nam tại huyện Chợ Mới tỉnh An Giang. Văn phòng đăng ký lắp truyền hình cáp & Internet VTVcab.

VTVcab tại Châu Đốc

Truyền hình cáp Việt Nam tại Thành phố Châu Đốc tỉnh An Giang. Văn phòng đăng ký lắp truyền hình cáp & Internet VTVcab.